Hóa Chất Sinh Hóa Bán Tự Động -

   
Hóa Chất Sinh Hóa Bán Tự Động
Mã SP:
Giá: Liên hệ đ
Mô tả:
     
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐÓNG GÓI CHUẨN
1 REKT 061 ALBUMIN 5 x 50 ml 1 X 5 ML
2 FBCEM0020 ALP R1:4 x 30ml Factor
R2:1 x 30ml
3 FBCEM0022 ALP R1: 8 x 10ml Factor
R2: 2 x 10ml
4 FBCEM0023 AMYLASE 5 x 20 ml Factor
5 REKT 074 BID R1: 4 x 50 ml Factor
R2: 1 x 6 ml
6 REKT 071 BIL (T+D) R1: 2 x 50 ml Factor
R2: 2 x 50 ml     
R3: 1 x 6 ml
7 REKT 073 BIT R1: 4 x 50 ml Factor
R2: 1 x 6 ml
8 REKT 091 CALCIUM (O) R1:1 x 50 ml 1 X 5 ML
R2:1 x 50 ml
9 REKT 093 CALCIUM (A) 2 x 50 ml 1 X 5 ML
10 REKT 081 CHLORIDES 4 x 50 ml 1 X 5 ML
11 FBCEM0027 CHOLESTEROL 5 X 50 ml 1 X 5 ML
12 FBCEM0029 CHOLESTEROL 4x200 ml 2x5 ML
13 FBCEM0033 CKMB R1: 2 x 40 ml    Factor
R2: 2 x 10 ml
14 FBCEM0031 CKNAC R1: 2 x 40 ml Factor
R2; 2 x 10 ml
15 REKT 171 CREATININE R1: 2 x 50 ml 1 X 5 ML
R2: 2 x 50 ml
16 FBCEM0030 CREATININE R1: 2 x 300 ml 2 X 5 ML
R2: 2 x 300 ml
17 FBCEM0009 GGT R1: 4 x 10 ml Factor
 R2: 1 x 10 ml
18 FBCER0076 GLUCOSE 5 x 60 ml 1 X 5 ML
19 FBCEM0035 GLUCOSE 2 x 250 ml 2 X 5 ML
20 FBCEM0036 GLUCOSE 4 x 250 ml 2 X 5 ML
21 FBCEM0056 HbA1c (180 Tests)* R1: 1 x 50 ml,      will need calibrator
R2: 1x4.75 ml
R3: 1x0.25 ml
22 FBCEM0063 HbA1c Calib Set 4 x 0.5 ml N.A
23 FBCEM0065 HbA1c Control High 1 x 0.5 ml N.A
24 FBCEM0064 HbA1c Control Low 1 x 0.5 ml N.A
25 FBCEM0073 HDL Direct R1: 2 x30ml Calibrator Required But Not Provided
R2: 2 x10ml
26 FBCEM0075 HDL/LDL Calibrator 2 x1ml N.A
27 REKT 106 HDL-CHOL (Precipitant only) 2 x 50 ml 1 X 5 ML
28 FBCEM0010 LDH-P R1: 4 x 10 ml Factor
R2: 1  x 10 ml
29 FBCEM0074 LDL Direct R1:2 x30ml  Calibrator Required But Not Provided
R2: 2 x10ml
30 REKT 381 MICROPROTEIN 1 x 50 ml 1 X 0.5 ML
31 REKT 371 PHOSPHOROUS 2 x  50 ml 1 X 5 ML
32 FBCEM0044 SGOT R1: 4 x 80 ml Factor
R2: 4 x 20 ml
33 FBCEM0045 SGOT R1: 4 x 40 ml Factor
R2: 4 x10 ml
34 FBCEM0046 SGPT R1: 4 x 80 ml Factor
R2: 4 x 20 ml
35 FBCEM0047 SGPT R1: 4 x 40 ml Factor
R2: 4 x 10 ml
36 REKT 391 TOTAL PROTEIN 5 x 50 ml 1 X 5 ML
37 FBCEM0066 TRIGLYCERIDES –SR 2 x 50 ml 1 X 5 ML
38 FBCEM0067 TRIGLYCERIDES –SR 4 x 50 ml 1 X 5 ML
39 FBCEM0013 UREA R1: 4 x 60 ml 1 X 5 ML
R2: 1 x 60 ml
40 FBCEM0012 UREA R1: 4 x 30 ml 1 X 5 ML
R2: 1 x 30 ml
41 FBCEM0068 URIC ACID – SR 2 x 50 ml 1 X 5 ML
42 FBCEM0069 URIC ACID – SR 4 x 50 ml 1 X 5 ML
43 REKT901 ERBA NORM 4 x 5 ml N.A
44 REKT902 ERBA PATH 4 x 5 ml N.A
45 REKT921 ERBA WASH 4 x 50 ml N.A
46 XSYS034 XL MULTICAL 4 x 3 ml N.A

BẢN TIN NỔI BẬT